פנימה מגזין לנשים – טל וייזל, כסלו תשע”ה 

הן חיות בתוכנו, אך איש אינו יודע את הסבל שהן חוות.

לקריאה